VVS i næringsbygg og offentlige bygg

VVS i næringsbygg og offentlig bygg

På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som jobber med å planlegge VVS-installasjoner i nye bygg, enten det er varme- og kjøleanlegg, sanitærutstyr med røropplegg, sprinkleranlegg, eller fordrøyningsanlegg, for å nevne noe.

VB leverer vann, varme og energi til hele Norge. Det betyr at uansett hvor du skal føre opp bygget ditt, kan vi hjelpe deg helt fra den tidlige fasen på tegnestadiet, til bygget er klart for bruk. Og selvfølgelig etterpå også.

Fremtidens bygg skal være energieffektive og enkle å drifte. For å få til det, er det mange krav som skal tilfredsstilles, og ofte utfordringer som må løses. Noen av dem har vi tatt for oss her, og klikker du på titlene i innholdsregisteret, kommer du rett til det du vil lese om.

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, er det bare å ta kontakt med din nærmeste rørlegger. Det er nemlig utrolig mye kunnskap samlet i hodene og hendene til de 1650 dyktige fagfolkene som utgjør VB. Og langt fra alt har blitt skrevet ned. Så spør – vi har garantert noen som kan gi deg svaret, og løsningen, på dine utfordringer.

New call-to-action

Rørlegger leser planleggingstegning

1. Hvilke lover og regler gjelder for VVS-installasjoner og rørarbeider i næringsbygg og offentlige bygg?

Alle som jobber med prosjekterende og utførende arbeid i byggeprosjekter må forholde seg til en rekke lov- og regelverk, normer og standarder. To lover som treffer alle byggeprosjekter er Plan- og bygningsloven og Bustadsoppføringslova. Ingen bygg eller boliger i Norge kan settes opp uten å følge bestemmelsene i disse.

De fleste må også forholde seg til Byggteknisk forskrift (TEK17), norske standarder og bestemmelser for vann og tekniske installasjoner. For å nevne noen. I artikkelen Viktige krav og standarder for rørbransjen har vi listet opp det viktigste du bør kjenne til.

Les også: Minimumskrav til dokumentasjon og sporbarhet i drift av bygg

At det er en forutsetning å forholde seg til regelverket når man jobber med rør og V'VS, er udiskutabelt. Og alt arbeid skal dokumenteres.

New call-to-action

2. Dokumentasjon i prosjektfasen

Ifølge TEK17 skal det foreligge FDV-dokumentasjon når et byggverk tas i bruk. Dokumentasjonen skal holdes løpende oppdatert under byggingen slik at den stemmer overens med hvordan byggverket faktisk er når eieren overtar.

Stadig flere tar i bruk BIM både som prosjektverktøy og for dokumentasjon. Her har alle faggrupper mulighet til å dele sin informasjon med andre. Og de har selvfølgelig plikt til å dokumentere sine arbeider. Til syvende og sist er det likevel den som leder prosjektet som sitter med det fulle ansvaret.

Husk: Anbudstegninger skal alltid beholdes, og det skal alltid jobbes etter siste revisjon.

Når du kommer så langt som til avslutningsfasen, skal det også gjennomføres en evaluering av prosjektet. I tillegg skal det utarbeides en sluttrapport som dokumenterer resultater og erfaringer.

Merk deg at dokumentasjonen - i form av tegninger, FDV med brukerveiledninger og produktinformasjon - ideelt sett skal leveres før ferdigstilling og overlevering av prosjektet.

Et godt tips: Velg rørleggere og andre samarbeidspartnere som kan bistå med digital dokumentasjon – uten at du trenger å etterspørre det!

Anbefalte artikler:

Oversikt over prosjekt på mobil

3. 8 enkle tips for å lykkes med prosjektering av VVS-installasjoner

Et vellykket prosjekt forutsetter god prosjektering, uansett hva slags prosjekt det er snakk om. Skal du lykkes bør du:

 1. Sette av god tid
 2. Starte med funksjonsbeskrivelse og brannkonsept
 3. Sørge for å få det som trengs av informasjon fra arkitekten
 4. Involvere rørlegger på et tidlig tidspunkt
 5. Legge til rette for brukermedvirkning
 6. Finne en rørlegger du kan stole på
 7. Benytte digitale verktøy
 8. Gjennomføre jevnlige eller ukentlige møter

Du kan lese mer om de 8 punktene i artikkelen Hva er viktig å tenke på under prosjektering av VVS-anlegg

4. Hvordan ser gode kravspesifikasjoner i et VVS-prosjekt ut?

Spriker det voldsomt i pristilbudene du får fra rørleggerne er det tegn på at det har vært stort rom for tolkning. Og det bør det ikke være i en god kravspesifikasjon. Det gjelder å være tydelig både når det gjelder beskrivelser, type bygg, tidsramme, brukerkrav og funksjonskrav. Tegninger som eksempelvis beskriver at det skal være et vannbårent anlegg må være med, og klare tidspunkt for oppstart og ferdigstillelse. Det gjør det også enklere for tilbydere å planlegge egen arbeidssituasjon og tilgjengelig kapasitet best mulig.

Les også: 5 fallgruver du må unngå i prosjektarbeidet

Sprinkleranlegg i taket

5. Hva slags type brannslokkesystem skal bygget ha?

Ifølge Forskrift om brannforebygging er byggeier ansvarlig for at en bygning er sikret med tanke på brann. En brannkonsulent skal i samarbeid med byggherre og byggeier utarbeide hovedlinjene for brannsikring av bygget. Det ferdige konseptet skal blant annet vise romfordeling, rømningsveier, branncelledeling, branntekniske krav til gulv, tak, vegger, dører, vinduer og kledning. Og selvfølgelig en løsning for brannslokking.

Her er noen artikler hvor du kan lese videre om planlegging og valg av brannsikringsløsninger:

Overvann

6. Håndtering av overvann

Har du kontroll på overvannshåndtering og flomveier? Mange steder får ikke utbygger tillatelse til å sette i gang byggeprosjekt hvis det ikke er på plass. Forståelig nok, da kapasiteten på offentlig nett og kommunale avløpssystem er i ferd med å sprenges. Og klimaendringene vi står overfor gjør det ikke lettere.

Sjekk ut kommunens VA-norm og grunnledninger, og undersøk hvilke muligheter som finnes. Og be om råd hvis det trengs. I takt med at antall skader og uhell som er knyttet til takvann og overvann har økt, har stadig flere rørleggere skaffet seg svært god kunnskap om både utfordringer, konsekvenser og løsninger knyttet til overvann.

Tenk derfor på rørleggeren som en fagperson som – i tillegg til problemløsing – kan brukes som konsulent eller rådgiver i spørsmål rundt fordrøyning, infiltrasjon, drenering og andre former for overvannshåndtering, allerede i en tidlig fase. Gode løsninger på dette området krever samarbeid.

Anbefalte artikler:

New Call-to-action

Grønn VVS i næringsbygg

7. Slik legger du til rette for grønn VVS i næringsbygg

Ved å imøtekomme energikravene fra TEK17, er bygget ditt allerede litt grønt. Benytter du fossilfrie varmekilder og vannbesparende sanitærutstyr som toaletter med redusert vannforbruk, urinaler uten vann, eller smarte blandebatterier som begrenser både temperatur og vannmengder, og kanskje har en løsning for å utnytte gråvann til varmegjenvinning er du på god vei mot et grønt bygg.

Å få på plass gode fordrøyningsanlegg for overvann, samt å utnytte byggets takflater, er også viktige bidrag.

I tillegg får du gode retningslinjer for å ta miljøansvar hvis du jobber du etter miljøstandarder, eller miljøsertifiseringer som Miljøfyrtårn, Svanemerking  eller Breeam. Grønn Byggallianse er også en aktør det kan være mye kunnskap å hente hos.

Enova premierer energi- og klimavennlige valg med finansiell støtte, både ved utvikling av eksisterende næringseiendom og ved bygging av nytt. Mange går trolig glipp av disse økonomiske fordelene på grunn av tidspress allerede fra prosjekteringsstadiet. Derfor er det smart å rådføre seg med en energirådgiver på et tidlig tidspunkt. Vedkommende kan foreslå mulige energitiltak – som det altså er mulig å få økonomisk støtte til. Du kan lese mer om dette i artikkelen Hva skal til for å få Enova-støtte til nye og eksisterende bygg, og på Enova.no.bedrift.

Og som du sannsynligvis har fått med deg – vi i VB leverer vann, varme og energi til hele Norge. Og det er vi opptatt av å gjøre med de beste, og mest miljøvennlige løsningene som finnes på markedet. Så ta gjerne kontakt med oss, slik at vi kan hjelpe deg videre!

Anbefalte artikler:

Varme- og kjøleløsning

8. Valg av varme- og kjøleløsninger som gjør bygget energieffektivt

Grønn VVS i næringsbygg henger tett sammen med riktig valg av varme- og kjøleløsninger. Skal du bygge i et område som har fjernvarme med tilknytningsplikt, er det miljøvennlige valget allerede tatt for deg.

Ta kontakt med kommunen for å finne ut hva som eventuelt vil legge føringer for ditt bygg. For mer informasjon om tilknytningsplikt for fjernvarme, kan du ta en titt på denne veilederen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, eller artikkelen Tilknytningsplikt for fjernvarme – hva betyr det for utbyggere?

Energikrav fra byggteknisk forskrift (TEK17)

Selv om det ikke finnes fjernvarmeanlegg du må forholde deg til, må du like fullt ta hensyn til energikravene i TEK17:

 • Bygninger med over 1000 m² oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystemer og det skal tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.
 • Energifleksible systemer må dekke minimum 60 prosent av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014.
 • Boligblokker med sentrale varmeanlegg og næringsbygg skal ha energimålere for romoppvarming, ventilasjon og tappevann.
 • Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal isoleres. Kravet omfatter bygningens varme- og distribusjonssystem, inkludert tappevannssystem.

Les også:

Finnes det varmeløsninger som er mer energifleksible enn varmepumper?

Området der bygget ditt skal stå, er trolig omgitt av en rekke energikilder som kan utnyttes, og hvor bergvarme og energibrønner er høyaktuelt. Ved å installere varmepumper, har du ikke bare mulighet til å velge mellom forskjellige energikilder, men de kan også benyttes til både oppvarming og kjøling.

lavenergiprogrammet.no har de samlet mye nyttig informasjon som hjelper deg å ta de rette valgene. Der kan du blant annet lese om lavtempererte varmeanlegg og hvordan du velger termisk energiforsyning.

Bruk av energi fra sol og vær!

Stadig flere bygg blir bygd etter lavenergiprinsipp. Det betyr redusert energibehov, noe som igjen styrker argumentene for å bruke naturlige varmekilder. Sola og været for øvrig kan gi deg mesteparten av den energien du måtte trenge. Les mer om det i artikkelen Hvorfor har ikke alle nye næringsbygg solvarmeanlegg?

Anbefalt øvrig lesning:

New Call-to-action

Ser på planleggingstegning på PC

9. Hvilke utfordringer bør du være oppmerksom på når du planlegger VVS-anlegg i næringsbygg?

Tegninger som ikke stemmer overens med det du ser i virkeligheten, rør som stikker opp der de ikke skal, venting på at andre skal gjøre sin jobb før du kan komme videre. Utfordringene er mange. Her er flere:

 • Kollisjoner mellom tekniske fag
 • Manglende plass til rørføringer
 • For lite teknisk rom
 • Lange rørstrekk
 • Krysninger og dragere av betongelementer

Virker det kjent? Sjekk ut artikkelen 7 vanlige utfordringer ved planlegging av rørtekniske anlegg i næringsbygg for å se hva du kan gjøre for å takle dem.

10. Hva koster et VVS-anlegg i et næringsbygg eller offentlig bygg?

Det er som regel alltid snakk om pris. Laveste pris. Vi mener at kvalitet aldri bør gå på bekostning av pris, og det bør være dyktige folk på plass som sikrer både HMS, oppfølging og logistikk.

Og når man vurderer pris bør man også være oppmerksom på:

 • Krav til tekniske løsninger – og hvor spesifikt kravene er gitt i spesifikasjonen
 • Krav til miljøvennlige alternativ – kanskje dyrere, men mer lønnsomt på sikt. Og bra for omdømme?
 • Logistikk og leveranse- og byggetider – manglende effektivitet kan gjøre prosjektet dyrere enn forventet
 • HMS – skal være på plass, uansett pris!
 • Samspillet mellom prosjektleder og håndverkere er viktig. Derfor er også samspillentrepriser noe vi tror på.


Ta en titt på noen av vår referanseprosjekt her!

11. Slik blir prosjektet ditt lønnsomt og effektivt

I VB jobber vi mye med prosjekter. Lang erfaring har vist oss at det er noen faktorer som går igjen, og som har stor betydning for hvordan resultatet fra prosjektet blir:

 1. Planlegging er grunnmuren. Klare mål og en plan om hvordan målene skal nås, må til.
 2. Involver utførende rørlegger på et tidlig tidspunkt. De sitter ofte på praktisk erfaring som gjør dem i stand til å se utfordringer en arkitekt eller andre fagpersoner ikke ser.
 3. Tydelig byggeledelse. En god prosjektleder er klar på forventninger, og evner å få andre involverte til å spille på godfoten.
 4. Rett «timing». Det er ikke bare rett tid som er viktig, riktig rekkefølge har også stor betydning. Stikkord: Kommunikasjon og koordinering.
 5. Effektive prosesser på byggeplassen. Mye kostbar tid blir kastet bort på grunn av dårlig styring.
 6. Avslutning og overtakelse. Vær bevisst på å avslutte og overlevere prosjektet i tide, og evaluer prosjektet for å luke bort feil til neste prosjekt.

Du kan lese mer om de seks punktene i denne artikkelen: VVS-installasjoner i næringsbygg: 6 tips for effektiv og lønnsom prosjektgjennomføring

VB rørlegger leser planleggingstegning

12. Hvordan velge rett samarbeidspartner på VVS-anlegg i næringsbygg eller offentlige bygg?

Mange foretrekker naturlig nok å velge samarbeidspartnere de kjenner godt fra før. Men hva hvis du stiller med blanke ark? Vi har listet opp noen kriterier som vi mener den beste samarbeidspartneren bør ha:

 • Gode referanser
 • Solid fagkompetanse – inkludert nødvendige sertifiseringer
 • Dokumentasjon som viser at de jobber digitalt
 • Kvalitetssikringsverktøy som sikrer gode prosesser, og at lovverk blir fulgt
 • Solid likviditet og leveringskapasitet

Gode samarbeidspartnere betyr mye for hvor vellykket et prosjekt blir. Derfor er det også viktig å stille kritiske spørsmål til de du ønsker å samarbeide med. Vi i VB mener at de beste aktørene tør å bli utfordret, og tør å være ærlige. Vi tør begge deler!

Kontakt VB-rørlegger › Last ned Gratis e-bok: Energisparing i næringsbygg - velg effektiv varme

Kilder:

www.lavenergiprogrammet.no
www.lovdata.no
www.enova.no/Bedrift