Tre VB rørleggere

VVS i boligprosjekter

Jobber du med planlegging eller gjennomføring av boligprosjekt, i form av en enkelt bolig eller mange boenheter? Uansett hvor stort eller lite prosjektet ditt er, kommer du ikke utenom VVS-installasjoner. På denne siden har vi samlet tips, råd og informasjon om temaet – som hva du bør tenke på når det gjelder valg av utstyr, hva som skal til for å gjennomføre et vellykket prosjekt, eller hvordan du imøtekommer dokumentasjonskrav.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe rundt dette, og ikke finner svaret her!New call-to-action

oivindhaug---Varmeogbad-24-04-19-5822-1-copy_v3

1. Prosjektering av VVS i boligprosjekter

God prosjektering er en forutsetning for å lykkes med et byggeprosjekt. Prosjektering av VVS er intet unntak. Mange bruker for lite tid i prosjekteringsfasen, noe som gjerne gir negative utslag i form av kostnadsoverskridelser, tregere fremdrift og gjennomføring. Vårt klare råd er derfor: Sett av god tid til prosjektering, og lag en grundig kravspesifikasjon.

Involver håndverkere før arkitekten har tegnet ferdig

Prosjekteringen bør være avsluttet før arkitekten er ferdig. Før arkitekten er ferdig med å tegne, bør også de ulike faggruppene være involvert. Ofte kommer håndverkerne først inn i prosessen etter at de overordnede planene har blitt tegnet. Det kan føre til at man går glipp av de beste, mest praktiske og kostnadseffektive løsningene.

Erfaring viser at mange byggeprosjekt kunne vært enklere gjennomført – og fått et bedre resultat – hvis rørleggeren hadde vært involvert på et tidlig tidspunkt. 

Anbef Byggeprosjekt: Få med alle faggrupper fra starten – også rørleggeren

Kjør et forprosjekt med underentreprenører

Forprosjekt har utvilsomt en god effekt, og vil som regel være lønnsomt (i hvert fall hvis prosjektet er levedyktig). På den måten får underentreprenører prosjektert sine installasjoner og blir enige om hovedtraséer før ferdigstilling av plantegningene. Det vil igjen bidra til å gi håndverkerne et godt underlag for utarbeidelse av tilbud. Forprosjekt kan, og bør, også involvere brukere der det er mulig.

Anbefalt lesning: Hvordan lage en god prosjektplan for VVS i boligprosjekter?

2. Hvilke lover og regler gjelder for VVS-anlegg i boligprosjekter?

Det finnes en del lover, forskrifter, normer og standarder knyttet til rørarbeider, uansett hva slags prosjekt det er snakk om.

Dette er noen av dem:

Vi har listet opp de viktigste lovkravene og vanligste «kjørereglene» og anbefalingene som rørbransjen må forholde seg til i artikkelen Viktige krav og standarder for rørbransjen.

Les også: Veien til kvalitet og holdbare bad, er gjennom våtromsnormen

last ned presentasjon om viktige krav og standarder for rørbransjen
VB rørlegger

3. Installasjoner som inngår i boligens VVS-anlegg

Det er flere VVS-installasjoner som skal med når boliger bygges. Her får du en oversikt over de forskjellige installasjonene, og hva du bør tenke på når de skal velges, planlegges og installeres.

Rør- og vannledninger

I en typisk bolig består røranlegget av rør til: varmtvann, kaldtvann og avløp. Dersom boligen har radiatorer, gulvvarme, solfangere med rør, eller vannbårent varmeanlegg, vil dette også inngå.

Sjekk ut offentlige vannledninger

Et godt tips til deg som skal prosjektere VVS i et boligprosjekt, er å ta tidlig kontakt med kommunen for å få oversikt over offentlig vannledninger. Det kan være hindringer du må ta hensyn til. Ideelt sett bør bygget være høyt nok til at vannet får fall ut i offentlige rørledninger.

Finn ut hvor rørene skal gå

Videre er det nødvendig å danne seg et bilde av hvor rørene skal gå i boligene. Det vil for eksempel være hensiktsmessig å plassere bad, kjøkken og vaskerom ved siden av eller over hverandre. Her vil det være naturlig at ingeniører og rørleggere bistår og fullfører tegninger og opplegg for rør i disse rommene.

Varme- og kjøleanlegg

Varme og energi er viktige satsningsområder for oss i VB, og vi er selvfølgelig opptatt av at produksjonen av varme og kjøling skal være både effektiv og miljøvennlig. Vi mener at varmepumper i de fleste tilfeller er det mest effektive for oppvarming og nedkjøling av boliger.

På steder hvor det skal bygges flere boenheter, kan eksempelvis bergvarmepumper være en god idé fordi varmen fra denne kan fordeles på flere leiligheter.

Er det trangt om plassen, eller det er viktig at hver boenhet har kontroll over eget forbruk, kan avtrekksvarmepumper være det foretrukne alternativet.

Anbefalt lesning:

Sanitærutstyr

Kravene til komfort øker stadig, og dette gjelder ikke minst på badet. Det betyr at det allerede på prosjekteringsstadiet kan være lurt å legge til rette for mer avanserte løsninger som for eksempel dusjtoalett som krever strøm, innbygningssisterne og egen lufteledning, eller kanskje en stor, integrert takdusj for dem som virkelig vil investere i litt luksus på badet.

Nye boliger bør også tilrettelegges for at man skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. For mer informasjon om dette, sjekk ut denne temasiden:

Tilrettelagte bad for eldre: Alt du må vite116403_Pressalit_Room2 temaside

 

Ventilasjon

Boliger som bygges i dag er godt isolert, og mange har passivhusstandard. Det har også ført til økt behov for god og kontrollert ventilasjon som sørger for god luft – på en energieffektiv måte. Når det gjelder ventilasjon, er det en rekke gitte krav og standarder som må følges. Leverandør av ventilasjon bør inn i prosjektet samtidig som rørlegger og andre faggrupper.

VB leverer et balansert, kanalfritt ventilasjonssystem fra Bosch; Bosch Vent 2000. Du kan lese mer om det her.

Boligsprinkling  

I henhold til TEK17 er det krav om at automatiske slokkeanlegg skal installeres i nye boligblokker hvor heis er påkrevd, og i bygninger som omfattes av risikoklasse 6. For øvrig foreligger det ikke krav om at slike slokkeanlegg må installeres i andre boliger. 

Boligsprinkleranlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til FG-krav (Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd), som innebærer visse krav til kompetanse og godkjenninger. I VB er det en rekke fagpersoner som er sertifisert for dette. Aktuell standard for boligsprinkling er NS-EN 16925:2018+AC:2020.

Selv om boligsprinkleranlegg er enklere, og dermed også rimeligere, enn tradisjonelle sprinkleranlegg, er det fortsatt slik at det heller er unntaket enn regelen når det installeres slike anlegg i nye boliger.

Les også: Dette må du vite om branntetting av rør

Har du spørsmål om VVS-installasjoner? Ta kontakt med din nærmeste VB-rørlegger!New call-to-action

Utvendig VVS

4. Utvendig VVS

Klimaendringer og mer ekstremvær utfordrer ikke bare det offentlige ledningsnettet. Det utsetter også bygg og boliger for flere vannskader enn tidligere. Det innebærer blant annet økte krav til at boliger må takle store vannmengder, og det blir viktig å finne gode løsninger for håndtering og fordrøyning av takvann, overvann og spillvann.

Mange steder får ikke utbygger tillatelse til å sette i gang byggeprosjekt hvis kontroll på overvannshåndtering og flomveier mangler.

Anbefalt lesing:

Takvann og overflatevann

Får du lov til å slippe takvann inn på offentlige nettet er du heldig, for det har heller blitt unntaket enn regelen. Sjekk ut kommunens VA-norm og grunnledninger. Finnes det overvannsanlegg i nærheten som det er mulig å koble seg på? Hvis ikke må det lages løsninger for å håndtere dette. De vanligste alternativene er enten å la vannet sive ned i grunnen gjennom naturlig infiltrasjon, eller å fordrøye vannet på egen tomt.

Vær klar over at vannverkseier (som regel kommunen) kan stille strengere krav enn TEK17 tilsier.

Les også: Klimaendringer krever økt VA-kunnskap

Energimerking

5. Å gjøre boligprosjektet så energieffektivt som mulig

Mange forbinder naturlig nok energieffektive og miljøvennlige boliger med selve bygningskroppen, som stadig oftere har passivhusstandard. Likevel er det flere områder hvor vi som jobber i rørbransjen også er viktige bidragsytere.

I prosjekteringsfasen handler det om å legge til rette for effektive løsninger. Under selve prosjektet gjelder det å velge utstyr og installasjoner med lavt energibehov og, ikke minst, ha et bevisst forhold til avfallshåndtering og avfallsminimering gjennom hele byggeprosessen.

I bruksfasen kan service- og vedlikeholdsavtaler på utstyr og installasjoner bidra til at boligen og forbruket fortsetter å være effektivt i mange år framover.

Kontakt meg om serviceavtale

Effektive varmeløsninger

Å velge riktig varmeløsning har flere fordeler. Først og fremst vil det bli behagelig temperatur inne i boligen. I tillegg påvirker energimerkingen av bygget, som igjen kan påvirke salgsverdien. Sist, men ikke minst, bruker energieffektive løsninger mindre strøm, som gjør strømregningen lavere.

Vannbåren varme

Det er ingen tvil om at vannbåren varme er fremtidens varmeløsning. Gulvvarme sikrer behagelig og effektiv oppvarming, fordi varme gis direkte gjennom føttene og fordi den fordeles jevnt i rommet. Dermed kan innetemperaturen holdes 2-3 grader under det som må til for å få tilsvarende effekt med elektriske panelovner eller radiatorer.

Vannbåren gulvvarme kan brukes i alle typer gulvkonstruksjoner. VB monterer rørene i både tre-, plate- og steingulv og gulvbjelkelag og vi bruker enten oksygentette plastrør eller kobberrør med plastbelegg. Det finnes ulike løsninger og systemer som kan tilpasses din bolig, blant annet kan flere av systemene også kombineres med radiator.

Vi har en egen temaside hvor du finner alt du trenger å vite om vannbåren varme

Varmepumpe

Varmepumper bidrar til et bedre miljø både innenfor og utenfor husets fire vegger. Sammenlignet med andre varmekilder som strøm eller ved, sparer varmepumper veldig mye energi – faktisk kan de levere 2,5 til 4 ganger så mye varme som hva de bruker i strøm.

Det finnes ulike typer varmepumper, men felles for dem alle er at de bruker fornybar energi som finnes i omgivelsene våre.

Les også: Slik velger du riktig varmepumpe

Les referanser fra noen fornøyde kunder som har fått levert varmeløsninger av oss

Vannbesparende utstyr

Å installere vannbesparende utstyr må ikke nødvendigvis gå på bekostning av krav til standard. De fleste produkter som lages i dag er vannbesparende (i hvert fall i forhold til tidligere) og av god kvalitet. Det finnes også i mange forskjellige materialer og design, så du mest sannsynligvis finner noe som passer din stil.

Når det skal velges VVS-utstyr til boligprosjekt, kan det være lurt å ta med rørleggeren på råd her også. De har gjerne god førstehåndskunnskap om hva som egner seg, og hva som ikke bør brukes.

Varmtvannsbereder

Rundt 20 prosent av strømregningen går til oppvarming av vann, og varmtvannsberederen spiller en viktig rolle i dette regnestykket. Det gjelder derfor å velge riktig bereder ut fra boligens behov.

Det er viktig å tenke på hvor mange som skal bo der og dele på vannet, og hvilke VVS-installasjoner boligen skal ha, slik at det ikke blir installert for liten – eller for stor – bereder.

Høiax Connected er en smart varmtvannsbereder med skyløsning og enkel fjernstyring fra smarttelefon. Du bestemmer selv hvilken del av døgnet du vil produsere varmtvann på, slik at berederen best mulig tilpasses pris og forbruksmønster – og du er alltid sikret varmt vann i dusjen når du trenger det.

Les mer om Høiax Connected her

Tak med utvidet bruksverdi

Det finnes mange muligheter til å utnytte taket på bygg på hvis man tar hensyn til dette allerede fra planleggingsstadiet i et boligprosjekt. Tak kan benyttes både til å fordrøye overvann, og til å utnytte solenergi.New call-to-action

6. Hvilke utfordringer kan du støte på i arbeidet med VVS i boligprosjekter?

De fleste boligprosjekt støter på noen utfordringer underveis. Fremdriftsplaner som ryker, mangel på koordinering, oppstikk til rør på feil plass, dårlig kommunikasjon, tegninger som ikke stemmer overens med virkeligheten…. listen kan fort bli lang. Folk kan bli syke eller havne på sykehus, eller kanskje få inn mer pressende oppgaver.

Å ha en samarbeidspartner som benytter et smartprogram eller digitalt kvalitetssikringsverktøy, som for eksempel Dextro, reduserer antall utfordringer, da det er lett for andre å få oversikt over hva som har blitt utført, og hva som gjenstår. I tillegg er gode rutiner, med tett oppfølging et must for å takle uventede hendelser underveis. Utfordre gjerne samarbeidspartnerne dine på dette punktet – hva gjør de for å håndtere utfordringer?

Les også: 5 fallgruver du må unngå i prosjektarbeidet

To VB rørleggere planlegger

7. Hva kjennetegner en vellykket prosjektgjennomføring?

Mye avhenger selvsagt av den som leder prosjektet. Samtidig er man i stor grad prisgitt involverte samarbeidspartnere. Klarer man å komme i mål med prosjektet i henhold til avtale – inkludert rett tid og pris, i henhold til gjeldende regelverk, og med overlevert, komplett dokumentasjon, må prosjektet kunne sies å være vellykket.

Det forutsetter selvfølgelig at leveransen holder mål i ettertid også, både med tanke på krav, kvalitet og bruk.

Les også: FDV-dokumentasjon – et levende dokument

Oppstartsmøte og godt samarbeid

Å holde oppstartsmøte skaper tilhørighet. Da vet du hvem du skal snakke med hvis det dukker opp problemer, og samarbeidet blir garantert bedre.

Fremdriftsplan som blir fulgt

Det skal ofte bare en liten forsinket vareleveranse til, eller at noen dukker opp for sent, før planlagte oppgaver må forskyves. Som igjen fører til at det blir dårlig med tid, og kanskje ender i kaos. Det å ha en realistisk fremdriftsplan som følges – inkludert jevnlige statusmøter kan være avgjørende for om prosjektet lykkes eller ikke.

Det er viktig at de som er tilstede fra de ulike fagene møtes og diskuterer fremdrift. Da blir det også lettere å avklare eventuelle avvik underveis.

Ryddighet på arbeidsplassen

Byggeplasser som er ryddige, gjør det enklere for alle som jobber der. Her spiller oppstartsmøte og gjennomgang av rutiner og avfallsplan en viktig rolle. Det samme gjelder oppfølging underveis.

Overlevering som avtalt

Klare krav til sluttoppgjør og tidsfrister må være med fra avtaleinngåelse, slik at ingen av partene kan misforstå hva som er avtalt.

I avslutningsfasen skal det gjennomføres en evaluering av prosjektet. Dette er et punkt som ofte blir undervurdert, til tross for at det ofte er mye lærdom å hente her som man kan med seg videre til nye prosjekt. Akkurat som vi presiserer viktigheten av å bruke tid til prosjektering, understreker vi gjerne nytten av å bruke tid til evaluering også.

I tillegg skal det utarbeides en sluttrapport som dokumenterer resultater og erfaringer. Sluttrapporten skal sammenligne prosjektets resultater med mål og planer i styringsdokumentasjonen.

Overlevering skal skje i henhold til bestilling – med FDV-dokumentasjon, brukerveiledninger og annen nødvendig informasjon.

Anbefalte artikler:

VB rørlegger leser prosjektplan

8. Hva bør god prosjektplan for VVS i boligprosjekt inneholde?

En god prosjektplan bør inkludere:

 • Produktdokumentasjon
 • HMS
 • Massekontroll
 • Innkjøpsplan
 • Økonomirutiner
 • Risikovurdering, kvalitetsplan og kvalitetssikring
 • En klar kravspesifikasjon fra sluttbruker

 Anbefalt lesing:

VB rørlegger tar bilde av dokumentasjon

9. Dokumentasjon av VVS-arbeider i boligprosjekter

Ifølge TEK17 skal det foreligge FDV-dokumentasjon når et byggverk tas i bruk. Alle profesjonelle aktører skal dokumentere de arbeidene de leverer, men likevel hviler det et overordnet ansvar for den som er prosjektleder og som må sørge for at all dokumentasjon blir ivaretatt. Å velge samarbeidsaktører som dokumenterer digitalt, forenkler arbeidet. I artikkelen Hvordan sikre nødvendig dokumentasjon for rør- og sanitæranlegg i prosjektfasen? kan du lese mer om hva slags dokumentasjon du må skaffe, og hvordan gode rutiner kan hjelpe deg med dette.

VB samarbeider med Boligmappa, og en stor del av arbeidene vi utfører, blir også dokumentert her. Mange VB-bedrifter benytter i tillegg Dextro, et digitalt kvalitetssikringsverktøy, som sikrer alle prosesser til minste detalj.

Anbefalte artikler for videre lesing:

New Call-to-action

Planlegging

10. Service og oppfølging av VVS-prosjekter

FDV-instruksen som følger nye boliger, inneholder blant annet informasjon om vedlikehold og anbefalte servicer. Ved å inngå faste serviceavtaler på eksempelvis varmeanlegg, eller kontroll av ekspansjonskar som skal følges opp to ganger i året, reduseres sjansen for at feil plutselig oppstår, og det forlenger produktenes levetid. 

Les også: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

Det er også verdt å merke følgende faktorer som er viktige etter at prosjektet er levert. Har du benyttet leverandører som har:

 • Digital dokumentasjon
 • Kort responstid
 • Gode rutiner ved feil og reklamasjoner

Det vil beboerne i de nye boligene garantert sette pris på!

Rød VB rørlegger bil utenfor arbeidsplass

11. Hvordan velge rett samarbeidspartner ved planlegging og installasjon av VVS i boligprosjekter?

Mange foretrekker naturlig nok å velge samarbeidspartnere de kjenner godt fra før. Men hva hvis du stiller med blanke ark? Vi har listet opp noen kriterier som vi mener den beste samarbeidspartneren bør ha:

 • Gode referanser
 • Solid fagkompetanse – inkludert nødvendige sertifiseringer
 • Dokumentasjon som viser at de jobber digitalt
 • Kvalitetssikringsverktøy som sikrer gode prosesser, og at lovverk blir fulgt
 • Solid likviditet og leveringskapasitet

For å være sikker på at alt gjøres som det skal, lønner det seg å jobbe med seriøse håndverkere. Tettpå er et tiltak for å informere om fordelene ved å bruke seriøse håndverkere, og gjøre det enklere å finne kvalitetssikre bedrifter.

Gode samarbeidspartnere betyr mye for hvor vellykket et prosjekt blir. Derfor er det også viktig å stille kritiske spørsmål til de du ønsker å samarbeide med. Vi i VB mener at de beste aktørene tør å bli utfordret, og tør å være ærlige. Vi tør begge deler!

Kontakt VB-rørlegger ›Last ned Gratis e-bok: Viktige krav og standarder for rørbransjen